Sverige
FSI / Insurance
September 2010
 Financial Services News 

Insurance  IFRS 4 Fas II - Ett helt nytt synsätt på redovisning av försäkring
    


Evenemang

Frukostseminarium IFRS 4, i Stockholm den 1 oktober >

IFRS publikationer
Insurance accounting newsletter >

IFRS 4: The start of a new accounting era >

Övriga publikationer
Insurance Market Update - The Deloitte view for non-life insurers >

Insurance Market Update - The Deloitte view for life insurers: Risk based performance management framework >

Market Consistent Embedded Value - The road to recovery >

Den 20 juli 2010 offentliggjorde IASB (International Accounting Standards Board) ett utkast till en ny IFRS (International Financial Reporting Standard) om redovisning av försäkringskontrakt (Exposure Draft (ED/2010/8): Insurance Contracts). Det är en del av den andra fasen i IASB:s försäkringsprojekt. Den första fasen avslutades 2005 med implementeringen av IFRS 4. Utkastet är i stor utsträckning i linje med Discussion Paper från maj 2007 men innehåller även väsentliga ändringar och nyheter med stor betydelse för redovisning och rapportering av försäkringskontrakt. Sista dag för att lämna kommentarer på utkastet till IASB är den 30 november 2010.z

Värderingsmodell

IASB föreslår att alla försäkringsåtaganden ska värderas till nuvärdet av kassaflödena för att fullfölja sina åtaganden (”current fulfilment value”). Undantaget är korta försäkringskontrakt med en teckningsperiod på mindre än 12 månader (främst relevant för skadeförsäkring), där försäkringsgivaren, före skadan inträffat, ska fortsatt redovisa avsättning för ej intjänade premier som idag.

I Discussion Paper från maj 2007 föreslog man värdering till den kostnad företaget skulle få betala för att komma ur försäkringskontraktet (”current exit value”). IASB har tagit hänsyn till kritik mot det tidigare förslaget och ändrat målsättningen för värdering av försäkringsåtaganden till att fokusera på kassaflöden för att fullfölja försäkringsmässiga åtagandena och rättigheterna över tid.

I utkastet föreslås att utestående försäkringskontrakt ska värdera försäkringsåtaganden enligt följande fyra grundläggande byggstenar. 
  
 1. Sannolikhetsviktade uppskattade framtida kassaflöden

     Läs mer >  

2. Tidsvärde av pengar 

     Läs mer >  

3. Risktillägg 

     Läs mer >  

4. Residual marginal

    Läs mer >    

Ikraftträdande

En slutlig standard är förväntad att publiceras av IASB tidigast i juni 2011. Tidpunkten för obligatorisk tillämpning är ännu inte beslutad. Som förslag anges att ikraftträdandet ska sammanfalla med den nya redovisningsstandarden för finansiella instrument, IFRS 9, som är planerat att träda ikraft 1 januari 2013. Om det skulle visa sig nödvändigt är dock IASB beredda på att anpassa ikraftträdandedatum för de två parallellt löpande projekten. När standarden är publicerad av IASB ska den även godkännas för användning i Europa innan den slutligen kan implementeras i årsredovisningarna för svenska försäkringsbolag.

Samspel med den amerikanska normgivaren - FASB

IASB utvecklar den nya redovisningsstandarden i nära samarbete med den amerikanska normgivaren FASB. IASB och FASB är i stor utsträckning eniga om slutsatserna i utkastet. FASB planerar att under tredje kvartalet 2010 publicera sitt förslag till ändringar av de nuvarande amerikanska reglerna i ett diskussionspapper, vilket innebär att det finns stora möjligheter till global konvergens inom försäkringsområdet. Det finns dock fortfarande meningsskiljaktigheter mellan IASB och FASB, bland annat om hur risker och osäkerheter i försäkringskontrakt ska värderas och därmed också hur och när det försäkringsmässiga resultatet ska redovisas i resultaträkningen. FASB föreslår en sammansatt marginal (”composite margin”) avseende risktillägg och residualmarginal. FASB tänker sig att den sammansatta marginalen löses upp över både teckningsperioden och skadebehandlingsperioden i takt med försäkringsbolagets minskade exponering för osäkerhet i de framtida kassaflödena. FASB förespråkar den sammansatta marginalen då IASB:s metod enligt deras uppfattning i för hög grad är baserat på subjektiva uppskattningar.

Projekt för implementering

Avslutningsvis rekommenderar vi att bolag redan nu påbörjar sina förberedelser för införandet av IFRS. Många försäkringsbolag kommer att behöva omstrukturera data eller ta fram nya värderingsmetoder i och med att byggstenarna i värderingsmodellen har utvecklats. Sådana nya metoder kommer i sin tur att kräva såväl intern som extern kommunikation, vilket i sig är en utmaning som inte bör underskattas.

En framgångsrik implementering av den nya standarden kommer att kräva att man driver detta i projektform med involvering från många olika delar av verksamheten och inte enbart från ekonomiavdelningen och aktuarier. Vi rekommenderar också att projektet med att implementera IFRS 4 omgående samordnas med de   projekt som pågår för att implementera Solvens II inom bolaget, eftersom det finns många berörningspunkter mellan dessa regelverk. Detta gäller inte minst kraven på data för värdering enligt dessa olika regler och hur detta påverkar bolagens IT-system och planer för utveckling av dessa och eventuella data-warehouse lösningar. Solvens II baseras på en värderingsmetod för försäkringsåtaganden som i stor utsträckning liknar den som förespråkas av IASB. Det finns dock skillnader och reglerna för Solvens II kräver att det årligen offentliggörs en avstämning mellan värderingar som behandlas enligt IFRS och Solvens II.

Kontakt

Göran Engquist , Branschansvarig Financial Services och Insurance 
gengquist@deloitte.se
073-397 21 94 

Martin Öqvist , Accounting, Regulatory och Financial Reporting
moeqvist@deloitte.se
073-397 11 63