Sweden  
IFRS News


klossar
IFRS News

Aktuell branschinformation


Mars 2010 
 
 
 

 

Hej alla läsare,
  
Knappt har arbetet med årsredovisningarna för 2009 avslutats och det är redan dags för 2010 års första delårsrapport. Vi går i detta nyhetsbrev översiktligt igenom de regler som gäller från räkenskapsåret 2010 och som ska tillämpas redan vid upprättandet av den första delårsrapporten 2010.
 
Vi vill också passa på att önska er en riktigt Glad Påsk! 


IFRS 3 och IAS 27
Från räkenskapsåret 2010 gäller en omarbetad IFRS 3 och en ändrad IAS 27 med relativt stora effekter på redovisningen av förvärv. Vi gjorde i IFRS News i december 2009 en detaljerad genomgång av de nya reglerna. Denna artikel innehåller därför bara en övergripande sammanfattning av de nya reglerna. 
Läs mer >

Finansiella Instrument
I denna artikel går vi igenom ändringarna avseende finansiella instrument som gäller från 2010. Ändringarna i IAS 39 avser förtydliganden avseende säkringsredovisning och i vilken utsträckning inflation kan identifieras som en säkrad risk samt vad som återspeglar ensidig risk vid säkringar med optioner. Ändringen i IAS 32 tydliggör under vilka förutsättningar teckningsrätter, optioner och warranter som är utställda i en annan valuta än det utgivande företagets funktionella valuta ska klassificeras som eget kapitalinstrument. IFRIC 19 anger hur egetkapitalinstrument som emitteras för att utsläcka en finansiell skuld ska redovisas.
Läs mer >

Förbättringar av IFRS:er 2009 
Förbättringar av IFRS:er 2009 innefattar 16 ändringar i olika standarder och tolkningar. Syftet är att göra nödvändiga, men mindre brådskande, ändringar av IFRS:er. Tidpunkten då ändringarna träder ikraft varierar, men majoriteten av ändringarna ska tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2010 eller senare. Ändringarna godkändes den 24 mars 2010 för tillämpning inom EU.
Läs mer >  

IFRS 2 - Aktierelaterade ersättningar    
Ändringarna i IFRS 2 förtydligar hur ett företag inom en koncern ska redovisa aktierelaterade ersättningar i sina separata finansiella rapporter då företaget erhåller varor eller tjänster men moderföretaget eller något annat koncernföretag har åtagandet att reglera den aktierelaterade ersättningen. Den vägledning som tidigare fanns i IFRIC 8 Tillämpningsområde för IFRS 2 och IFRIC 11 IFRS 2 – Transaktioner med egna aktier, även koncerninterna har införts i standarden.
Läs mer >  

Ändringar i IAS 24 - Upplysningar om närstående 
Den 4 november 2009 gav IASB ut ändringar i IAS 24 Upplysningar om närstående. Syftet med ändringarna är att förenkla upplysningskraven för företag med statlig anknytning samt att förtydliga definitionen av närstående. Den ändrade standarden träder ikraft för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2011 eller senare. Ändringarna förväntas bli godkända av EU under andra kvartalet 2010. Ändringarna ska tillämpas retroaktivt, vilket innebär att upplysningar för jämförelseperioden måste justeras. 
Läs mer >

Ändringar i IFRIC 14 - Förskottsbetalningar av ett lägsta fonderingskrav 
Tolkningen IFRIC 14 IAS 19 – Begränsningen av en förmånsbestämd tillgång, lägsta fonderingskrav och samspelet dem emellan, som tillämpas på räkenskapsår som börjar den 1 januari 2008 eller senare, har ändrats i november 2009. Ändringen i IFRIC 14 korrigerar en tidigare oavsiktlig konsekvens av tolkningen.
Läs mer >  

IFRIC 15 - Avtal om uppförande av fastighet
IFRIC 15 ska tillämpas på avtal om uppförande av fastighet och behandlar huruvida sådana avtal ska anses vara entreprenaduppdrag eller varuförsäljning, eller utförande av tjänst. Sammanfattningsvis innebär tolkningen att om köparen har möjlighet att specificera utformningen (design, funktion etc.) och/eller har möjlighet att ändra under tiden är kriterierna för entreprenadavtal uppfyllda, och IAS 11 Entreprenadavtal tillämpas vad gäller intäktsredovisning, i andra fall ska IAS 18 Intäkter tillämpas.
Läs mer >

IFRIC 17 - Utdelningar av sakvärden till ägare 
IFRIC 17 gäller utdelning av sakvärden till aktieägare i sin roll som ägare. Tolkningen fastställer att en utdelning av sakvärden redovisas som en skuld när utdelningen beslutats av behörigt organ och att skulden ska värderas till det verkliga värdet av det som ska delas ut. Vidare slår tolkningen fast att skillnaden mellan det redovisade värdet av det som delas ut och skulden avseende utdelningen redovisas i resultatet vid utdelningstidpunkten.
Läs mer >

IFRIC 18 - Överföring av tillgångar från kunder     
IFRIC 18 sägs framför allt gälla samhällsservicesektor och behandlar redovisningen vid avtal där ett företag, av en kund, tar emot en materiell anläggningstillgång eller likvida medel för att uppföra en materiell anläggningstillgång som företaget ska använda för att leverera varor eller tjänster till kunden. Det kan röra sig om att ansluta kunden till ett nät eller att ge kunden löpande tillgång till varor och tjänster, t.ex. el eller vatten. Det breda ämnet för tolkningen innebär dock att många andra företag kan beröras, till exempel vid outsourcing av IT-funktionen och överföring av tillgångar i samband med det.
Läs mer >   


Innehållet i detta nyhetsbrev har utformats för att ge information till läsaren. Innehållet har kontrollerats noga men informationen i detta nyhetsbrev är inte heltäckande och ersätter inte heller läsandet av själva standarderna och tolkningarna när det gäller specifika frågeställningar. Deloitte accepterar inget ansvar för förluster som någon person som agerar eller underlåter att agera till följd av innehållet i detta nyhetsbrev ådrar sig. Kontakta någon av våra specialister för detaljerad information.