Deloitte logo

Sverige
2012-04-05FSI VAT News
Hej!

Här kommer momsnyheter för dig som jobbar inom bank-, finans- och försäkringsbranschen. Nyheterna rör vitt skilda områden som till exempel självriskförsäkringar och den ständigt aktuella frågan om företagsförmedling. Vi hoppas att ni finner läsningen givande.

Vi önskar dig en trevlig och avkopplande påskhelg.

Vänliga hälsningar
Deloitte FSI VAT

Ytterligare ställningstagande från Skatteverket avseende moms vid företagsförmedling 

Vi har tidigare redogjort för två domar från Högsta domstolen avseende företagsförmedling och berättat att Skatteverket, mot bakgrund av de två domarna, publicerat ett ställningstagande där man ändrar sin tidigare uppfattning avseende momsplikt vid tillhandahållande av företagsförmedlingstjänster. Mot bakgrund av det ställningstagandet har ett antal frågeställningar uppkommit om hur bolag i branschen praktiskt ska hantera detta. Nu kommenterar Skatteverket vissa av frågorna i ytterligare ett ställningstagande.
Läs mer > 

Dom från kammarrätten avseende moms vid företagsförmedling

Kammarrätten i Stockholm har den 26 mars 2012 meddelat dom som behandlar frågan om moms vid företagsförmedling. Målet avser ett corporate finance-bolag som ingått avtal med sina kunder beträffande finansiell rådgivning.
Läs mer >

Kammarrätten har åter prövat frågan om självförsäkringar i samband med biluthyrning

Ett biluthyrningsföretag erbjuder sina kunder, som ett tillägg till den obligatoriska ansvarsförsäkring som ingår i hyran, att teckna olika tilläggsförsäkringar som reducerar eller helt eliminerar kostnader som kan uppkomma vid skador eller stölder i samband med att man hyr en bil, så kallade självriskförsäkringar. Den fråga som uppkommit är om tjänsten ska anses ingå den momspliktiga uthyrningstjänsten eller om den ska ses som en separat försäkringstjänst som är undantagen moms.
Läs mer >

Tjänster från SOS International utgör inte sjukvård

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom från den 17 februari 2012 ansett att den aktuella tjänst som förvärvats från SOS International är ärendebehandling och samordning av hjälpinsatser som i enskilda skadeärenden är nödvändiga. Det är således fråga om en sammansatt tjänst som innehåller samtliga normalt förekommande moment inom skaderegleringsverksamhet och inte en sjukvårdstjänst.
Läs mer >   

EU-domstolen resonerar kring leasingbegreppet

EU-domstolen har i en dom meddelad den 16 februari 2012 gjort vissa intressanta uttalanden om olika typer av leasing. EU-domstolen för ett resonemang där vissa leasingavtal avseende motorfordon är att jämställa med en varuförsäljning medan andra avtal är att se som tillhandahållande av en tjänst.
Läs mer >

Aktuellt avseende moms vid factoring

Vi har tidigare informerat om att EU-domstolen meddelat en dom som är av stort intresse för factoringbolag och andra bolag som förvärvar fodringar. Vi vill nu även informera om att Högsta Förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd avseende tre kammarrättsdomar som är av betydande intresse för frågan om moms vid förvärv av fordringar.
Läs mer >  

Kontakt

Har du frågor angående innehållet i FSI VAT News är du välkommen att kontakta oss.

Ylva Hestreus, tfn 0768-47 26 87, e-post yhestreus@deloitte.se
Helena Ericsson, tfn 0768-47 20 74, e-post hericsson@deloitte.se

Deloitte AB
113 79 Stockholm
Visiting address: Rehnsgatan 11
Sweden

Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/se/om-oss for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Hem | RSS | Avregistrera | Ändra format | Lägg till Deloitte som säker avsändare